авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 ||

Университет культуры и искусств удк 373.3.015.31:78(043.3) филистович ольга александровна формирование творческой активности младших школьников средствами музыкально-досуговой деятельности

-- [ Страница 2 ] --

назіранне, анкета ванне, тэсціраванне, інтэрв’юіраванне, гутарка, узаемныя характарыстыкі, экспертная ацэнка, творчыя заданні, педагагічны эксперымент;

вывучэнне педагагічнага вопыту, дакументацыі, вынікаў творчай дзейнасці, аб’ектыўных матэрыялаў прафесійнай экс пертызы;

якасны і колькасны аналіз атрыманых вынікаў;

матэматычнай статыстыкі.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: абгрунтавана сутнасць творчай актыўнасці малодшых школьнікаў у кантэксце асобасна арыентаванага падыходу;

канкрэтызава на структура працэсу фарміравання творчай актыўнасці малодшых школьнікаў у дачыненні да сферы музычна-дасугавай дзейнасці;

вызначана паняцце «музычна дасугавая дзейнасць»;

выяўлены і абгрунтаваны выхаваўчы патэнцыял музычна дасугавай дзейнасці ў фарміраванні творчай актыўнасці малодшых школьнікаў;

рас працавана навукова абгрунтаваная методыка фарміравання творчай актыўнасці мало дшых школьнікаў сродкамі музычна-дасугавай дзейнасці;

распрацавана, апрабавана і ўкаранна ў практыку культурна-дасугавых устаноў Рэспублiкi Беларусь адпаведнае метадычнае забеспячэнне.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: распрацаваныя матэрыялы могуць выкары стоўвацца ва ўстановах культуры і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, сярэдніх спецыяльных навучальных установах, спецыялізаваных музычных школах, пазаш кольных дасугавых цэнтрах, цэнтрах ранняга развіцця дзіцяці, клубах, дамах і па лацах культуры, дзіцячых аматарскіх музычных калектывах і гуртках.

Вобласць ужывання: тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці, агульная педагогіка.

SUMMARY Olga Filistovich Formation of Creative Activity of Junior Schoolchildren by Means of Musical-Leisure Activity Key words: creativity, leisure, cultural-leisure establishments, creative activity, mu sical creativity, musical-leisure activity, junior schoolchildren.

The aim of the research: development of theoretical bases and techniques of form ing creative activity of junior schoolchildren by means of musical-leisure activity.

The methods of the research: analysis, synthesis, comparison, formalization, gen eralization of sociocultural processes and phenomena, design, modeling, observation, ques tioning, testing, interviewing, discussion, mutual characteristics, peer review, creative as signments, pedagogical experiment, the study of pedagogical experience, documentation, results of the creative activity, the objective materials of professional expertise, qualitative and quantitative analysis of the results;

mathematical statistics.

The results obtained and their novelty: the essence of creative activity of junior schoolchildren in the context of a person’s focused approach has been proved;

the structure of process of formation of creative activity of junior schoolchildren with reference to the sphere of musical-leisure activity has been concretized;

the concept of «musical-leisure ac tivity» has been determined;

the educational potential of musical-leisure activity in forming creative activity of junior schoolchildren has been revealed and proved;

scientifically proved technique of forming creative activity of junior schoolchildren by means of musical leisure activity has been developed;

methodical instructions have been developed, approved and introduced into practice in cultural - leisure establishments of the Republic of Belarus.

Practical recommendations: the materials developed can be used in the establish ments of culture and additional education of children and youth, special secondary educa tional institutions, specialized musical schools, out-of-school leisure centers, centers for ear ly development of the child, clubs, houses and palaces of culture, children amateur musical groups and circles.

The sphere of application: theory, methodology and organization of social and cul tural activity, general pedagogics.

Научное издание Филистович Ольга Александровна ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Подписано в печать 19.06.2012 г. Формат 6084 1/16. Бумага писчая № 2.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,52. Уч.-изд. л. 2,06. Заказ № 140. Тираж 60 экз.

Напечатано на ризографе УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск

Pages:     | 1 ||
 
 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.