авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 ||

Биотехнологические основы конструирования продуктов функционального питания на основе верблюжьего молока

-- [ Страница 2 ] --

конф.«Пищевая и легкая промышленность в стратегии вхождения РК в число 50 ти наиболее конкурентоспособных стран мира». – Алматы, 2007. - С.245-247.

31 Нармуратова М.Х., Конуспаева Г.С., Иващенко А.Т., Луазо Ж., Файе Б., Серикбаева А.Д. Изучение физико-химического состава верблюжьего молока ЮКО //Вестник КазНУ серия биологическая. – Алматы, 2008. - №1(36). - С.176 178.

32 Аралбаев Н.А., Серикбаева А.Д. Сравнительное изучение химического состава верблюжьего, козьего и коровьего молока. // Пищевая технология и сервис – Алматы, 2008. - №1. - С. 16 – 20.

33 Серикбаева А.Д., Хожамуратова С.Ш., Саримбекова С.Н.,. Использование синбиотика для коррекции микробиоты желудочно-кишечного тракта //Материалы междун. научно-прак. конф. «Безопасность пищевых продуктов и товаров народного потребления». - Алматы, 2008. - С.198-200.

34 Серикбаева А.Д., Джангалина Э.Д., Макажанова Х.Х., Лактулоза бифидо- и лактогенный пребиотик //Материалы междун. научно-прак. конф. «Безопасность пищевых продуктов и товаров народного потребления». -Алматы, 2008.- С.200 202.

35 Серикбаева А.Д., Хусаинов Д.М., Хожамуратова С.Ш., Базилбаев С.М., Способ пастеризации молока //Заявка на патент 2008/0823.1, положительное решение о выдаче инновационного патента 20.03.09. № 12-2/657.

36 Стандарт организации СТ ТОО 39476196-01-2008. Биошубат из верблюжьего молока / Серикбаева А.Д.- Алматы, 2008.-10с.

37 Стандарт организации СТ ТОО 39476196-02-2008. Пастеризованное верблюжье молоко / Серикбаева А.Д.- Алматы, 2008. - 10с.

39 Стандарт организации СТ ТОО 39476196-03-2008. Шубат улучшенный / Серикбаева А.Д. - Алматы, 2008.-10с.

40 Серикбаева А.Д. Изучение трансликозирующего действия -галактозидазы в сыворотке //Вестник науки КазГАТУ им. С. Сейфуллина. -Астана, 2009. - № (53).- С.45-51.

41 Серикбаева А.Д. Лактопероксидаза жйесін белсендіру арылы стті бактериоцидтік фазасын зарту //Вестник Инновационного Евразийского университета. – Алматы, 2009.- С.83-85.

42 Серикбаева А.Д. Новые пробиотические продукты из верблюжьего молока // Вестник Инновационного Евразийского университета. – Алматы, 2009.- С.85-87.

43 Серикбаева А.Д. Изучение состава и свойств молочной сыворотки //Здоровье и болезнь. - Алматы, 2009.- № 5.- С.38-41.

44 Серикбаева А.Д. Шубат - пробиотический продукт //Здоровье и болезнь.

-Алматы, 2009.- № 5.- С.41-44.

45 Серикбаева А.Д. Изучение активности молочнокислых бактерий в процессе ферментации коровьего и верблюжьего молока. //Исследования и результаты Алматы, 2009.- №2. - С.71-75.

46 Серикбаева А.Д. Тйе жне сиыр стіні микробты тежегіштік асиеттерін зерттеу //Исследования и результаты. -Алматы, 2009.- №2. - С.75-78.

47 Нармуратова М.Х., Кунуспаева Г.С.,Loiseau G., Faye B., Иващенко А.Т., Серикбаева А.Д., Хожамуратова С.Ш., Ерболова Л.С. Качественный анализ липидов молока шубата верблюдиц. //Вестник КазНУ серия биологическая. – Алматы, 2009. - №2(41). - С.59- Серікбаева сия Демеухановна Тйе стінен функционалды таам алуды биотехнологиялы негіздері Биологиялы ылымдарыны докторы ылыми дрежесін іздену диссертациясы авторефераты 03. 00.23- Биотехнология Тйін Зерттеу нысанасы: тйе сті жне осыны негізінде пробиотикалы асиеті бар жаа німдерді алу.

Жмысты масаты: ст сарысуы концентратынан алынан пребиотиктермен байытылан бифидо - жне лактобактерияларды олдану арылы, тйе стінен пробиотикалы нім алу жолдарын арастыру.

Зерттеу дістері. Дайын німдер жне ст шикізатыны химиялы рамы мен асиетттерін (сынама алу жне дайындау, майды массалы лесін, пртеинді, кмірсуды, ылалдыты, тыыздыты, беленді жне титрлеу ышылдыын, минералды заттарды, жалпы азотты) мемлекеттік стандарт дістері бойынша аныталды.

Липидтерді рамындаы май ышылдары, метил эфиріне ауыстыруа негізделген газохроматографиялы талдау дісімен аныталды. Талдауда GAMAC газ сйыты хроматографында жасалды. Алынан таамны гидролизатындаы амин ышылды рамын ААА-339 аминышылды анализаторымен аныталды..

Милихром хроматографында сйыты хромотография дісітері негізінде ИК-4500 ондырысымен инфраызыл спектроскопия дістерімен витаминдерді млшері аныталды. ПААГ-дегі электрофодез эдісімен протеин фракциялары аныталды.

німдерді ауіпсіздік жне сапалы крсеткіштерін стандартты зерттеу дістері негізінде аныталды. Бифидобактериум клеткалы млшерін Гончарова коректік ортасын пайдаланып, шекті сйылту дісімен аныталды.

Зерттеу нтижелері: Ст сарысуынан бифидо жне лактобактерия культураларын белсендіру арылы, олигосахаридті биосинтезін зерттеп, оларды алу жолын анытау арылы, тйе стінен, пробиотикалы таам алуды биотехнологиялы жолын сынады.

Екіншілік шикізатты рационалды пайдалану – ст нерксібіні е негізгі проблемасы болып отыр, рамында олигосахаридтері бар ст сарысу концентратыны технологиясы – осы мселені шешуге ыпал етеді жне оршаан ортаны орауда маызды.

Ст сарысуыны олигосахаридтермен байытылан концентратты, адам эндоэкологиясыны негізгі кілі бифидо- жне лактобактерияларды биохимиялы белсенділігін арттырады. Оларды негізінде жоары пробиотикалы потенциалы бар ст німдерін ндіруге ммкіндік жасайды.

Белсендірілген бифидо- жне лактобактерияларды арасында тйе стінен пробиотикалы таам дайындау технологиясыны лкен болашаы бар.

рамында олигосахариді бар ст сарысу концентраты, агронерксіп кешеніні баса да салаларында тиімді пребиотикалы таамды оспа ретінде ке пайдалануы ммкін.

Ст сарысу олигосахаридтерді пробиотикалы микроорганизмдерді галактозидаза синтезіне индуктор ретінде пайдалануда лактозаны оперон функциясыны -галактозидаза синтезін реттеуде баса механизміне сер етеді.Осыан байланысты, микроорганизмдерді жалпы биохимиялы белсенділігін реттейтін зерттеулерді болашаы бар.

Сонымен, олигосахаридтермен белсендірілген бифидо- жне лактобактерияларды негізінде, тиімді пробиотикалы німдер дайындауды жаа технологиясын сынуда экологиялы жне экономикалы тиімдідігі бар.

Диссертациялы жмыс тйе стінен пробиотикалы таамдарды ндіруді клемі мен ассортиментін арттыратын, рі микроорганизмдерді биохимиялы белсенділігін арттыруды, теориялы аспектісін дамытуда маызды роль атарады Теориялы жне экспериментальды зерттеулерді талдау жне орытындылау негізінде:

Мекеме стандарты «Тйе стінен дайындалан биошубат» ЖШС СТ 39476196-01-2008, азастан Республикасыны Денсаулы сатау министрлігіне арасты, Республикалы санитарлы-эпидемиологиялы станциясында, 23.12.08 ж бекітілді.

Мекеме стандарты «Пастерленген тйе сті» ЖШС СТ 39476196 02-2008, азастан Республикасыны Денсаулы сатау министрлігіне арасты, Республикалы санитарлы эпидемиологиялы станциясында, 23.12.08 ж бекітілді.

Мекеме стандарты « Жасартылан шбат» ЖШС СТ 39476196 03-2008, азастан Республикасыны Денсаулы сатау министрлігіне арасты, Республикалы санитарлы эпидемиологиялы станциясында, 23.12.08 ж бекітілді.

Пребиотикалы стті сарысу концентратын жне пробиотикалы німдер дайындау технологиясы азастан Республикасыны ст деу мекемелерінде пайдалану ола алынды. (ЖШС «Дулет–Бекет» Іле ауданы, Алматы облысы, А «Сарыжайлау», Алматы аласы, А «Астана-нім» Астана аласы, А «Бірінші мамыр», Махамбет ауданы, Атырау облысы) Жасалан диссертациялы жмысты нтижесі инновациялы технологияны негізін райды.

Serikbayeva Asiya Demeuhanovna Biotechnological bases of products designing of a functional food on the basis of the camel milk Dissertation on competition for the scientific degree of Doctor of Biology 03.00.23 - biotechnology SUMMARY The object of research: Research served as object the camel milk and working out on their basis are products of new generation with probiotics properties.

The aim and objectieves of the research: of dissertational work is creation probiotics products with use bifido - and lactobacterium, enriched prebiotics, which is received from dairy whey concentrate.

Methods of performing research: Chemical compound and properties of dairy raw materials and ready products (selection and preparation of tests, a mass fraction of fat, fiber, carbohydrates, a moisture, density definition, active and titr acidity, the maintenance of mineral substances, the general nitrogen) defined according to state volume. Fat acids in structure lipid defined a method, based on transfer of fat acids in their methyl aethers with the subsequent gaschrome the analysis. The analysis carried out on gas liquid chromotage GAMAC.

Aminoacid structure is defined in hydrate an integral product by means of automatic aminoacid analyzer AAA-339.

The maintenance of vitamins defined is a method of infra-red spectroscopy on device IK-4500 and a method of a highly effective liquid chromatography on chromotage "Milihrom".

Albuminous fractions of milk defined with electrophores method on PAAG.

In work used standard methods of research microbiological indicators.

Quantity of cages of bifidobacterium defined is a method limiting to plant in the semi-fluid modified circle G.I.Goncharovoj, Blaurock.

The results of research:

The results of researches are received in the present work became a basis of biotechnology of reception oligosaharids-prebiotiks for activization of cultures bifido- and lactobacterium of dairy whey. The technology of dairy whey concentrate which containing are oligosaharids, that promotes the decision of the main problems of the dairy industry - to rational use of secondary raw materials. Besides, the decision of this problem is connected with a global problem of the environment’s preservation.

Oligosaharids of whey concentrate have allowed to raise biochemical activity of the basic representatives the ecology’s person — bifido- and lactobacterium and to develop on their basis a number of dairy products with high probiotics potential. It is shown that the made active cultures bifidobacterium have the big prospects in creation dairy mineral-albuminous of probiotics food additives.

The whey concentrate containing the oligosaharids, can find wide application and in other branches of agrarian and industrial complex as effective prebiotics the food additive.

Use oligosaharids of dairy whey in quality inductors synthesis -galaktozidase probiotic microorganisms mention only one party of function lactosa operon. In work it is shown that addition экзогенного c-AMF is influence to other regulation’s mechanism of synthesis of -galaktozidase. Thereupon, package approach to regulation of the general biochemical activity of microorganisms is represented perspective.

Thus, creation effective probiotic products on the basis bifido - and lactobacterium made active whey oligosaharids concentrate, has advantage not only in ecological, but also economically. Work opens wide prospects in questions of development of theoretical aspects of increase of microorganisms biochemical activity which will allow to expand range and to increase production volumes of probiotics products.

On the basis of the analysis and generalisation of results theoretical and experimental researches:

The organisation standard «Bioshubat from the camel milk» ST of OPEN COMPANY 39476196-01- The organisation standard «Pasteurized camel milk» ST of OPEN COMPANY 39476196-02- The organisation standard «Shubat improved» ST of OPEN COMPANY 39476196-03- Technology of reception prebiotics a concentrate and probiotics products are introduced at the republic Kazakhstan enterprises Open Company "Daulet-Beket" Ile area, Almaty area, joint-stock company "Saryzhailau" Almaty sity, joint-stock company «Astana - Onim» Astana sity, joint-stock company «Бірінші мамыр», Mahambet district, Atyrau area.Pages:     | 1 ||
 

Похожие работы:

 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.